Disclaimer

Deze website met internetadres www.bonesvitalis.com, alle hierop vermelde informatie, is bedoeld voor alle gebruikers in ruime zin van www.bonesvitalis.com

Bones Vitalis BV verleent u hierbij toegang tot www.bonesvitalis.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Bones Vitalis BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle  informatie (content) op www.bonesvitalis.com wordt gepubliceerd onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Bones Vitalis BV betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Bones Vitalis BV hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik er van is geheel voor eigen risico. De inhoud is van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw huisarts of medisch specialist! Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Bones Vitalis BV, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Bones Vitalis BV niet te controleren, gebruik van deze publicatie.

Indien men na kennisname van de door Bones Vitalis BV gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback van gegevens, opmerkingen, suggesties, reviews en dergelijke, zal deze informatie door Bones Vitalis BV als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het staat Bones Vitalis BV daarmee vrij om deze informatie wel of niet te gebruiken en/of verder te verspreiden.

Als u in het algemeen vragen heeft over een Bones Vitalis BV voedingssupplement kunt u een e-mail sturen via info@bonesvitalis.com of via het contactformulier te vinden op deze website.

Bones Vitalis BV aanvaardt slechts beperkte aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de in deze Disclaimer bepaalde voorwaarden, welke voorwaarden tevens van toepassing zijn op alle overeenkomsten gesloten tussen Bones Vitalis BV en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze disclaimer is tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Voor op www.bonesvitalis.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bones Vitalis BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Reviews

Als u een review instuurt, verleent u Bones Vitalis BV een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen, etc., van dergelijke inhoud in alle media in ruime zin. U verleent Bones Vitalis BV het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven. U verklaart afstand te doen van uw auteursrechten in ruime zin en/of uw recht hieromtrent bezwaar te maken.

Winnaars van een review-wedstrijd zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien een winnaar(s) niet binnen 20 dagen na ontvangst van genoemde e-mail contact opneemt met Bones Vitalis, zal dat ertoe leiden dat de prijs wordt verbeurd.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de bedrijfsvoering van Bones Vitalis BV, zoals producten, productsamenstelling, diensten betreffende het product, productacties, promoties, websites, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, video’s, merken, materialen, logo’s, reviews, tastbaar dan wel niet-tastbaar, liggen bij Bones Vitalis BV en/of haar licentiegevers.

Publiceren, drukken, kopiëren, verspreiden, uitzenden en/of elk ander gebruik in ruime zin van dit intellectueel eigendom is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bones Vitalis BV.

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan materialen te printen, te downloaden, te kopiëren of anderszins  te reproduceren:

  • voor informatieve, niet-commerciële, persoonlijke doeleinden;
  • met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde(n) voor persoonlijk niet-commercieel gebruik;

op voorwaarde dat de auteursrechtvermelding © Bones Vitalis BV, The Netherlands in alle prints, downloads, kopieën, reproducties voorkomt en dat de derde(n) op de hoogte is (zijn) gebracht van het feit dat de onderhavige Disclaimer van toepassing is.

Het intellectueel eigendom van Bones Vitalis BV – waaronder websites, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, video’s, merken, producten, materialen, logo’s, reviews – tastbaar dan wel niet-tastbaar, kan nimmer worden uitgelegd als verlening van enig gebruikersrecht aan u of een derde partij (derde partijen), met uitzondering van de genoemde toestemming als boven omschreven.

De naam Bones Vitalis en alle Bones Vitalis productnamen zijn geregistreerde (handels)merken van Bones Vitalis BV dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van deze (handels)merken of enig ander Intellectueel eigendom toekomend aan Bones Vitalis BV is uitdrukkelijk verboden en kan onder andere een schending van (inter)nationaal auteursrecht, merkenrecht, naburige rechten, databankenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, chipsrecht als ook de privacywetgeving inhouden. Bones Vitalis BV voert een actief en gericht beleid met betrekking tot de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

© 2017 Bones Vitalis BV, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Overig

Deze disclaimer is gedeponeerd bij de KvK Amsterdam. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Toelatingsnummers:

KAG – nr. 4333-0716-1112 (Bones Vitalis Botten & Kraakbeen)

KAG – nr. 433-0716-1113 (Bones Vitalis Gewrichten)

KAG – nr. 4333-0517-0742 (www.bonesvitalis.com)

Copyright informatie:
Bones Vitalis BV
IJsbaanpad 9
1076 CV  Amsterdam
www.bonesvitalis.com